• El Col·legi d’Advocats Penal Internacional incorpora al seu comitè tres penalistes catalans
  • Promou la incorporació de noves organitzacions
  • Aposten per donar resposta a víctimes amb la justícia restaurativa

MAYTE PIULACHS - BARCELONA

L’ advo­ca­cia cata­lana és solidària i inqui­eta. Un exem­ple és el cas de tres pena­lis­tes cata­lans que aca­ben de ser esco­llits mem­bres del comitè exe­cu­tiu del Col·legi d’Advo­cats Penal Inter­na­ci­o­nal (CAPI) , creat l’any 2002 per més de 350 lle­trats, col·legis d’advo­cats i ONG amb l’objec­tiu d’impul­sar una pro­fessió jurídica inde­pen­dent davant la Cort Penal Inter­na­ci­o­nal i d’altres orga­nis­mes. El reco­ne­gut advo­cat Luis del Cas­ti­llo, mort l’agost pas­sat, va ser un dels impul­sors i pre­si­dent d’aquesta enti­tat amb seu a la Haia i Bar­ce­lona, i ara els pena­lis­tes Anto­nia Rocha, Jaume Antich i Javier Gar­cia Mallol asse­gu­ren que volen “man­te­nir viu el seu lle­gat” i aspi­ren que el CAPI sigui “la veu de tots els advo­cats al món i la de tots els col·legis d’advo­cats davant la Cort Penal Inter­na­ci­o­nal”.

 

 

L’actual pre­si­dent del CAPI és Dra­gos Chi­lea, de Roma­nia. Antich n’és el secre­tari gene­ral (amb fun­ci­ons de CEO); Rocha, la tre­so­rera, i Gar­cia Mallol ha de ser rati­fi­cat com adjunt de pre­sidència. El CAPI està cons­tituït per un con­sell del qual els juris­tes poden ser inte­grants a títol indi­vi­dual o en nom d’enti­tats. És el cas de Rocha, que repre­senta la Fon­da­tion Con­go­laise Pour la Pro­mo­tion des Droits Humains et la Paix (FOCDP), i de Gar­cia en nom de l’Asso­ci­ació Pro Drets Humans i Obser­va­tori Cri­mi­nal. “Repre­sen­tar una enti­tat que no té fàcil anar a les reu­ni­ons del CAPI, a Europa, és el meu gra de sorra per asso­lir un món més res­pectuós. Fem d’alta­veu de països on es vul­ne­ren els drets humans”, declara Rocha. En l’àmbit esta­tal, també en són mem­bres el Col·legi d’Advo­cats de Bar­ce­lona, el de Màlaga i el Con­sejo de la Abo­gacía Española. Antich avança que un dels rep­tes del col·legi és incor­po­rar nous mem­bres, dels quals cita amb interès el Con­sell de l’Advo­ca­cia Cata­lana. De pro­jec­tes, indica que el CAPI vol impul­sar l’obser­va­tori de l’advo­cat en risc, con­so­li­dar el màster en dret penal inter­na­ci­o­nal que impar­tei­xen amb la Uni­ver­si­tat Rovira i Vir­gili, a més d’ofe­rir semi­na­ris al Cen­tre d’Estu­dis Jurídics de Bar­ce­lona, on la secre­ta­ria tècnica del CAPI, coor­di­nada per Laura Veri­cat, té la seva seu. Els delic­tes al vol­tant del feno­men migra­tori serà la nova jor­nada del 26 de juny.

Gar­cia, mem­bre del CAPI des del 2006, sosté que en països en con­flicte “els advo­cats són els pri­mers a ser repre­sa­li­ats, i el col·legi vol pro­te­gir tots els juris­tes”. I la que­re­lla Argen­tina con­tra els crims del fran­quisme? Cal dero­gar la llei d’amnis­tia per per­se­guir-los? Els tres pena­lis­tes com­par­tei­xen que “és un tema com­plex amb afec­ta­ci­ons polítiques, soci­als i jurídiques”. Segons Antich, “la llei no té encaix amb la nor­ma­tiva inter­na­ci­o­nal de drets humans, però no es pot obviar el prin­cipi d’irre­tro­ac­ti­vi­tat, ni el de lega­li­tat”. Amb tot, Antich, Rocha i Gar­cia sos­te­nen que “cal donar res­posta a les vícti­mes” i apos­ten per vies com “la justícia res­tau­ra­tiva”.